10 10
ao 2 12
harako 10 22
hira 3 25
hirari 22 47
hiyo 14 61
hoemi 30 91
hutu 18 109
iriko 2 111
isaki 2 113
kaki 15 128
kanera 52 180
kia 23 203
kira 21 224
kiri 31 255
komayu 1 256
komiko 8 264
koni 17 281
kosuho 11 292
kumata 3 295
mae 59 354
miwa 28 382
nakami 2 384
namura 8 392
nane 2 394
okaki 22 416
onopi 22 438
otami 16 454
otu 5 459
saki 3 462
sango 3 465
sasami 48 513
satoko 9 522
sizuku 3 525
suman 9 534
sumomo 2 536
taimu 11 547
tako 24 571
tama 8 579
tamimi 4 583
tarako 40 623
touko 31 654
watami 20 674
watumi 5 679
yamato 4 683
yokoko 32 715
yuhoyako 1 716
yuri 9 725
yuta 46 771
ao 1
harako 3
hirari 2
hiyo 4
hoemi 7
iriko 1
kaki 4
kanera 10
kia 6
kira 5
kiri 9
komiko 2
koni 8
kumata 3
mae 5
miwa 3
namura 1
okaki 3
otami 2
sango 1
sasami 11
taimu 3
tako 8
tama 2
tarako 9
touko 3
watami 7
yokoko 7
yuhoyako 1
yuri 2
yuta 2
harako 3
hirari 7
hiyo 1
hoemi 4
hutu 1
iriko 1
kaki 5
kanera 12
kia 4
kira 2
kiri 2
komiko 1
koni 9
mae 5
miwa 5
nakami 1
namura 1
okaki 1
onopi 7
otu 2
sasami 3
satoko 1
taimu 2
tako 6
tama 3
tarako 10
touko 9
yokoko 11
yuta 3
ao 1 1
harako 2 3
hirari 2 5
hiyo 8 13
hoemi 5 18
hutu 3 21
kanera 7 28
kia 3 31
kira 7 38
kiri 12 50
komiko 1 51
kosuho 3 54
mae 16 70
miwa 3 73
nakami 1 74
namura 1 75
okaki 3 78
onopi 4 82
sango 1 83
sasami 11 94
satoko 2 96
taimu 1 97
tarako 12 109
touko 9 118
watami 9 127
watumi 1 128
yokoko 3 131
yuta 7 138
harako 1
hira 1
hiyo 1
hoemi 5
hutu 8
isaki 2
kaki 2
kanera 6
kia 5
kira 1
kiri 5
komiko 2
mae 11
miwa 7
okaki 3
otu 1
sasami 6
satoko 3
sumomo 2
taimu 2
tako 4
tama 3
tamimi 1
tarako 4
touko 7
watami 4
yamato 4
yuri 2
yuta 13
hira 2
hirari 7
hoemi 1
hutu 6
kaki 4
kanera 9
kia 5
kira 4
kiri 3
komayu 1
komiko 2
kosuho 5
mae 16
miwa 6
namura 5
nane 2
okaki 4
onopi 11
otami 6
otu 2
sasami 10
satoko 1
sizuku 1
taimu 3
tako 6
tarako 5
touko 3
watumi 1
yokoko 1
yuta 14
harako 1
hirari 4
hoemi 7
kanera 8
kira 2
kosuho 3
mae 6
miwa 4
okaki 8
otami 8
saki 3
sango 1
sasami 7
satoko 2
sizuku 2
suman 9
tamimi 3
watumi 3
yuri 5
yuta 7