ao 4 4
harako 4 8
hira 2 10
hirari 18 28
hiyo 18 46
hoemi 42 88
hutu 15 103
inoko 12 115
iriko 2 117
isaki 2 119
jun 1 120
kaki 13 133
kanera 52 185
kia 24 209
kira 22 231
kiri 41 272
komayu 4 276
komiko 12 288
koni 14 302
kosuho 7 309
kumata 9 318
mae 53 371
miwa 30 401
nakami 3 404
namura 13 417
okaki 21 438
onopi 22 460
otami 17 477
otu 2 479
saki 3 482
sango 7 489
sasami 53 542
satoko 9 551
sizuku 1 552
suman 8 560
sumomo 3 563
taimu 11 574
tako 24 598
tama 9 607
tamimi 5 612
tarako 47 659
touko 31 690
watami 31 721
watumi 5 726
yamato 3 729
yokoko 21 750
yuri 8 758
yuta 43 801
ao 1
hirari 3
hiyo 6
hoemi 14
hutu 1
iriko 1
kaki 4
kanera 3
kia 4
kira 2
kiri 11
komiko 3
koni 8
kumata 4
mae 7
miwa 4
namura 3
okaki 4
otami 3
otu 1
sango 1
sasami 10
taimu 3
tako 7
tama 3
tamimi 1
tarako 8
touko 3
watami 12
yamato 3
yokoko 7
yuri 2
ao 2
harako 2
hirari 3
hiyo 3
hoemi 11
hutu 1
iriko 1
kaki 5
kanera 15
kia 5
kira 5
kiri 3
komiko 2
koni 6
kumata 3
mae 10
miwa 4
nakami 1
namura 1
okaki 1
onopi 12
sango 1
sasami 3
taimu 1
tako 4
tama 2
tarako 13
touko 13
watumi 1
yokoko 7
yuta 4
harako 2
hirari 6
hiyo 6
hoemi 3
hutu 1
jun 1
kanera 7
kia 4
kira 8
kiri 14
komiko 2
kosuho 3
mae 7
miwa 1
nakami 2
namura 3
okaki 1
onopi 2
sango 1
sasami 9
satoko 2
sumomo 1
taimu 2
tarako 12
touko 9
watami 14
yuta 12
hira 1 1
hirari 1 2
hiyo 3 5
hoemi 5 10
hutu 8 18
inoko 12 30
isaki 2 32
kanera 9 41
kia 3 44
kiri 5 49
komiko 3 52
mae 9 61
miwa 9 70
okaki 4 74
sasami 9 83
satoko 4 87
sumomo 2 89
tako 7 96
tama 4 100
tamimi 3 103
tarako 4 107
touko 6 113
watami 5 118
yuri 1 119
yuta 11 130
ao 1
hira 1
hirari 4
hoemi 6
hutu 3
kaki 4
kanera 11
kia 8
kira 6
kiri 8
komayu 2
komiko 2
kumata 2
mae 15
miwa 8
namura 6
okaki 3
onopi 8
otami 4
otu 1
sasami 10
satoko 2
sizuku 1
taimu 5
tako 6
tarako 10
watumi 1
yuta 10
hirari 1
hoemi 3
hutu 1
kanera 7
kira 1
komayu 2
kosuho 4
mae 5
miwa 4
okaki 8
otami 10
saki 3
sango 4
sasami 12
satoko 1
suman 8
tamimi 1
watumi 3
yuri 5
yuta 6