1 1
ao 4 5
harako 3 8
hira 2 10
hirari 16 26
hiyo 17 43
hoemi 45 88
hutu 13 101
inoko 12 113
iriko 2 115
isaki 3 118
jun 1 119
kaki 13 132
kanera 50 182
kia 23 205
kira 22 227
kiri 41 268
komayu 4 272
komiko 12 284
koni 17 301
kosuho 3 304
kumata 9 313
mae 51 364
miwa 29 393
nakami 3 396
namura 14 410
nane 9 419
okaki 22 441
onopi 20 461
otami 16 477
otu 2 479
saki 3 482
sango 7 489
sasami 51 540
satoko 11 551
sizuku 1 552
suman 7 559
sumomo 3 562
taimu 12 574
tako 22 596
tama 9 605
tamimi 5 610
tarako 45 655
touko 32 687
watami 33 720
watumi 5 725
yamato 4 729
yokoko 21 750
yuhoyako 3 753
yuri 9 762
yuta 43 805
ao 1
hirari 3
hiyo 4
hoemi 15
hutu 1
iriko 1
kaki 3
kanera 5
kia 4
kira 2
kiri 10
komiko 3
koni 10
kumata 3
mae 7
miwa 3
namura 4
nane 1
okaki 5
otami 2
otu 1
sango 1
sasami 9
taimu 3
tako 6
tama 4
tamimi 1
tarako 11
touko 3
watami 11
yamato 3
yokoko 7
yuri 2
1
ao 2
harako 2
hirari 3
hiyo 3
hoemi 11
hutu 1
iriko 1
kaki 5
kanera 12
kia 4
kira 5
kiri 2
komiko 2
koni 7
kumata 5
mae 10
miwa 4
nakami 1
namura 1
nane 3
okaki 1
onopi 12
sango 1
sasami 3
taimu 2
tako 7
tama 2
tarako 12
touko 11
watumi 1
yokoko 7
yuta 4
harako 1
hirari 4
hiyo 6
hoemi 2
hutu 1
jun 1
kanera 6
kia 3
kira 8
kiri 14
komiko 2
mae 5
miwa 1
nakami 2
namura 3
nane 3
okaki 1
onopi 2
sango 1
sasami 10
satoko 5
sumomo 1
taimu 2
tarako 9
touko 9
watami 16
yamato 1
yuta 13
hira 1
hirari 1
hiyo 4
hoemi 7
hutu 9
inoko 12
isaki 2
kaki 1
kanera 10
kia 4
kiri 7
komiko 3
mae 10
miwa 8
nane 2
okaki 4
sasami 7
satoko 3
sumomo 2
tako 3
tama 3
tamimi 3
tarako 4
touko 8
watami 6
yuri 2
yuta 10
ao 1 1
hira 1 2
hirari 4 6
hoemi 7 13
hutu 1 14
kaki 4 18
kanera 9 27
kia 8 35
kira 6 41
kiri 8 49
komayu 2 51
komiko 2 53
kumata 1 54
mae 14 68
miwa 9 77
namura 6 83
okaki 3 86
onopi 6 92
otami 4 96
otu 1 97
sasami 10 107
satoko 2 109
sizuku 1 110
taimu 5 115
tako 6 121
tarako 9 130
touko 1 131
watumi 1 132
yuta 10 142
hirari 1
hoemi 3
isaki 1
kanera 8
kira 1
komayu 2
kosuho 3
mae 5
miwa 4
okaki 8
otami 10
saki 3
sango 4
sasami 12
satoko 1
suman 7
tamimi 1
watumi 3
yuhoyako 3
yuri 5
yuta 6