1 1
ao 4 5
harako 3 8
hira 2 10
hirari 16 26
hiyo 17 43
hoemi 45 88
hutu 13 101
inoko 12 113
iriko 2 115
isaki 3 118
jun 1 119
kaki 13 132
kanera 50 182
kia 23 205
kira 22 227
kiri 41 268
komayu 4 272
komiko 12 284
koni 17 301
kosuho 3 304
kumata 9 313
mae 51 364
miwa 29 393
nakami 3 396
namura 14 410
nane 9 419
okaki 22 441
onopi 20 461
otami 16 477
otu 2 479
saki 3 482
sango 7 489
sasami 51 540
satoko 11 551
sizuku 1 552
suman 7 559
sumomo 3 562
taimu 12 574
tako 22 596
tama 9 605
tamimi 5 610
tarako 45 655
touko 32 687
watami 33 720
watumi 5 725
yamato 4 729
yokoko 21 750
yuhoyako 3 753
yuri 9 762
yuta 43 805
ao 1 1
hirari 3 4
hiyo 4 8
hoemi 15 23
hutu 1 24
iriko 1 25
kaki 3 28
kanera 5 33
kia 4 37
kira 2 39
kiri 10 49
komiko 3 52
koni 10 62
kumata 3 65
mae 7 72
miwa 3 75
namura 4 79
nane 1 80
okaki 5 85
otami 2 87
otu 1 88
sango 1 89
sasami 9 98
taimu 3 101
tako 6 107
tama 4 111
tamimi 1 112
tarako 11 123
touko 3 126
watami 11 137
yamato 3 140
yokoko 7 147
yuri 2 149
1
ao 2
harako 2
hirari 3
hiyo 3
hoemi 11
hutu 1
iriko 1
kaki 5
kanera 12
kia 4
kira 5
kiri 2
komiko 2
koni 7
kumata 5
mae 10
miwa 4
nakami 1
namura 1
nane 3
okaki 1
onopi 12
sango 1
sasami 3
taimu 2
tako 7
tama 2
tarako 12
touko 11
watumi 1
yokoko 7
yuta 4
harako 1
hirari 4
hiyo 6
hoemi 2
hutu 1
jun 1
kanera 6
kia 3
kira 8
kiri 14
komiko 2
mae 5
miwa 1
nakami 2
namura 3
nane 3
okaki 1
onopi 2
sango 1
sasami 10
satoko 5
sumomo 1
taimu 2
tarako 9
touko 9
watami 16
yamato 1
yuta 13
hira 1
hirari 1
hiyo 4
hoemi 7
hutu 9
inoko 12
isaki 2
kaki 1
kanera 10
kia 4
kiri 7
komiko 3
mae 10
miwa 8
nane 2
okaki 4
sasami 7
satoko 3
sumomo 2
tako 3
tama 3
tamimi 3
tarako 4
touko 8
watami 6
yuri 2
yuta 10
ao 1
hira 1
hirari 4
hoemi 7
hutu 1
kaki 4
kanera 9
kia 8
kira 6
kiri 8
komayu 2
komiko 2
kumata 1
mae 14
miwa 9
namura 6
okaki 3
onopi 6
otami 4
otu 1
sasami 10
satoko 2
sizuku 1
taimu 5
tako 6
tarako 9
touko 1
watumi 1
yuta 10
hirari 1
hoemi 3
isaki 1
kanera 8
kira 1
komayu 2
kosuho 3
mae 5
miwa 4
okaki 8
otami 10
saki 3
sango 4
sasami 12
satoko 1
suman 7
tamimi 1
watumi 3
yuhoyako 3
yuri 5
yuta 6