11 11
ao 2 13
harako 10 23
hira 3 26
hirari 22 48
hiyo 14 62
hoemi 30 92
hutu 18 110
iriko 2 112
isaki 2 114
kaki 15 129
kanera 52 181
kia 23 204
kira 21 225
kiri 31 256
komayu 1 257
komiko 8 265
koni 17 282
kosuho 11 293
kumata 3 296
mae 59 355
miwa 28 383
nakami 2 385
namura 8 393
nane 2 395
okaki 22 417
onopi 22 439
otami 16 455
otu 5 460
saki 3 463
sango 3 466
sasami 48 514
satoko 9 523
sizuku 3 526
suman 9 535
sumomo 2 537
taimu 11 548
tako 24 572
tama 8 580
tamimi 4 584
tarako 40 624
touko 31 655
watami 20 675
watumi 5 680
yamato 4 684
yokoko 32 716
yuhoyako 1 717
yuri 9 726
yuta 46 772
ao 1
harako 3
hirari 2
hiyo 4
hoemi 7
iriko 1
kaki 4
kanera 10
kia 6
kira 5
kiri 9
komiko 2
koni 8
kumata 3
mae 5
miwa 3
namura 1
okaki 3
otami 2
sango 1
sasami 11
taimu 3
tako 8
tama 2
tarako 9
touko 3
watami 7
yokoko 7
yuhoyako 1
yuri 2
yuta 2
harako 3
hirari 7
hiyo 1
hoemi 4
hutu 1
iriko 1
kaki 5
kanera 12
kia 4
kira 2
kiri 2
komiko 1
koni 9
mae 5
miwa 5
nakami 1
namura 1
okaki 1
onopi 7
otu 2
sasami 3
satoko 1
taimu 2
tako 6
tama 3
tarako 10
touko 9
yokoko 11
yuta 3
1
ao 1
harako 2
hirari 2
hiyo 8
hoemi 5
hutu 3
kanera 7
kia 3
kira 7
kiri 12
komiko 1
kosuho 3
mae 16
miwa 3
nakami 1
namura 1
okaki 3
onopi 4
sango 1
sasami 11
satoko 2
taimu 1
tarako 12
touko 9
watami 9
watumi 1
yokoko 3
yuta 7
harako 1
hira 1
hiyo 1
hoemi 5
hutu 8
isaki 2
kaki 2
kanera 6
kia 5
kira 1
kiri 5
komiko 2
mae 11
miwa 7
okaki 3
otu 1
sasami 6
satoko 3
sumomo 2
taimu 2
tako 4
tama 3
tamimi 1
tarako 4
touko 7
watami 4
yamato 4
yuri 2
yuta 13
hira 2
hirari 7
hoemi 1
hutu 6
kaki 4
kanera 9
kia 5
kira 4
kiri 3
komayu 1
komiko 2
kosuho 5
mae 16
miwa 6
namura 5
nane 2
okaki 4
onopi 11
otami 6
otu 2
sasami 10
satoko 1
sizuku 1
taimu 3
tako 6
tarako 5
touko 3
watumi 1
yokoko 1
yuta 14
harako 1 1
hirari 4 5
hoemi 7 12
kanera 8 20
kira 2 22
kosuho 3 25
mae 6 31
miwa 4 35
okaki 8 43
otami 8 51
saki 3 54
sango 1 55
sasami 7 62
satoko 2 64
sizuku 2 66
suman 9 75
tamimi 3 78
watumi 3 81
yuri 5 86
yuta 7 93